ОБЯВЛЕНИЕ

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:
- Тодор Добрев Тодоров – с последен известен административен адрес: гр. Хасково ; ж.к. ” Орфей ” № 1 ; вх. В ; ет. 3 ; ап. 26,
че е изготвен: ПУП - Подробен устройствен план - план за застрояване план – схема за водоснабдяване за поземлен имот 777195.127.41 м. „ Дерекьой топра” , гр. Хасково.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ.

инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково

инж. Катя Анастасова
Началник отдел “ РА ”

изготвил:
Гергана Христова
гл. специалист в отдел “ РА ”

Върни се в началото на страницата