ОБЯВЛЕНИЕ

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересoвани лица: 
-Хрисимир Атанасов Табаков – с последен известен административен адрес: гр. Хасково ул. “Трайко Китанчев” № 14 ; вх. Б ; ет. 2 ; ап. 12,
-Димчо Атанасов Табаков - с последен известен административен адрес: гр. Хасково ул. “Трайко Китанчев” № 14 ; вх. В ; ет. 4 ; ап. 28,
че е изготвен: ПУП (Подробен устройствен план), план за регулация и план за застрояване за поземлен имот №77195.704.122, кв.1045 жилищен район „Кенана”, гр. Хасково.
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ.

инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково

инж. Катя Анастасова
Началник отдел “РА”

изготвил:
Гергана Христова
гл. специалист в отдел “РА”

Върни се в началото на страницата