ОБЯВЛЕНИЕ

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересовани лица:
- Маргарита Христова Иванова - с последен административен адрес гр. Хасково, ул. „Стара планина” № 38 ; вх. Б ; ап. 39,
че е изготвен: ПУП - Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на кв.1070, жилищен район „Кенана” , гр. Хасково.
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ.

инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
инж. Катя Анастасова
Началник отдел “РА”

изготвил:
Гергана Христова
гл. специалист в отдел “РА”

Върни се в началото на страницата