ОБЯВЛЕНИЕ

Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:
- „ Златна Тракия ” – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Алеко Константинов” № 10 ; вх. Б ; ет. 1 ; ап. 2,
че със Заповед № 572/10.05.2011г. е одобрен проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на кв. 6 , ИИЗ по плана на гр.. Хасково.
Заповедта и проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9.00 – 12.00 ч.
В 14- дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да обжалват Заповедта на Кмета пред Административен съд гр. Хасково.

инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково

инж. Катя Анастасова
Началник отдел “РА”

изготвил:
Гергана Христова
гл. специалист в отдел “РА”

Върни се в началото на страницата