ОБЯВЛЕНИЕ

Община Хасково на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) съобщава на заинтересованите лица, че с решение по т.22 от протокол №6/21.02.2012г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на чат от жилищен район „Република” между ул. „Акация”, ул. „Могила” , ул. „Ятак” , и ул. „Ястреб”, гр. Хасково.
Проектът се намира в Дирекция „Устройство на територията” на ул. „ Михаил Минчев” №3, ет. 1, стая № 18, и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9 до 12ч.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до общинската администрация.

инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково

инж. Катя Анастасова
Началник отдел „РА”

изготвил:
Г. Христова
гл. специалист в отдел „РА”

Върни се в началото на страницата