ОБЯВЛЕНИЕ

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:
- Иван Димитров Шишков – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Цар Освободител” №19 ; вх. А ; ет. 1 ; ап. 2,
- Александър Тодоров Милушев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Княз Богориди” №8,
- Златко Радинов Марчев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „ Драма ” №15 ; ап. 8,
- Георги Петков Георгиев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково. ул. „Липа” №42,
- Петра Паскова Атанасова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Княз Богориди” №10 ; ет. 3
че е одобрен Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ XII, кв. 410 по плана на гр. Хасково.
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ.

инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково

инж. Катя Анастасова
Началник отдел “РА”

изготвил:
Гергана Христова
гл. специалист в отдел “РА”

Върни се в началото на страницата