О Б Я В Л Е Н И Е

   

Община Хасково на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) съобщава на заинтересованите лица, че с решение по т.22 от протокол №6/21.02.2012г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Хасково е приет проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на чат от жилищен район „ Република ” между ул. „ Акация ”, ул. „ Могила ” , ул. „ Ятак ” , и ул. „ Ястреб ”, гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция  „ Устройство на територията ” на ул. „ Михаил Минчев ” №3, ет. 1, стая № 18 , и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9 до 12ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „ Държавен вестник ” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план до общинската администрация.

 

инж. Георги Иванов

Кмет на Община Хасково

 

инж. Катя Анастасова

Началник отдел „ РА ”

 

изготвил:

Г. Христова

гл. специалист в отдел „ РА ”

Върни се в началото на страницата