ОБЯВЛЕНИЕ

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:
- Митю Василев – с последен административен адрес: общ. Хасково, с Николово,
- Райчо Костадинов Каракехайов - с последен административен адрес: общ. Хасково, с Николово,
че е изготвен: ПУП - Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ VII546 , кв. 37 по плана на с. Николово, Община Хасково.
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ.


инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково

инж. Катя Анастасова
Началник отдел “РА”

изготвил:
Гергана Христова
гл. специалист в отдел “КР”

Върни се в началото на страницата