ОБЯВЛЕНИЕ

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:
„ Камел –Х-Мартин Емилов ” – с последен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „ Орфей ” №22 ; вх. Е ; ап.89 , че е изготвен: ПУП Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ XVIII ( поземлен имот №77195.716.577 и поземлен имот №77195.716.578 ), кв. 732 по плана на гр. Хасково и план за застрояване за УПИ XXV за автосервиз и УПИ XXVI за общ. обслужване, офиси, магазини и складов, кв. 732 по плана на гр. Хасково.
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ.

инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково

инж. Катя Анастасова
Началник отдел “РА”

изготвил:
Гергана Христова
гл. специалист в отдел “ РА ”

Върни се в началото на страницата