Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Елена Манолова Велева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*** ******“ № *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.704.304, гр. Хасково;

- Ирена Григорова Велева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*** ******“ № *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.704.304, гр. Хасково;

- Янко Григоров Велев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*** ******“ № *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.704.304, гр. Хасково;

- Мюмюн Рамадан Рамадан – с последен известен административен адрес: общ. Минерални бани, с. Ангел войвода, като собственик на поземлени имоти с идентификатори 77195.704.661 и 77195.704.662, гр. Хасково;

че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.704.306, кв. 1056, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.

Върни се в началото на страницата