О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

На вх.№ 94 П-2933-3/21.12.2021г.

 

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Даниела Михайлова Тенчева – Георгиева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*********“ №*, ет. *, ап. **, като съсобственик на УПИ II288, кв. 20, с. Конуш, общ. Хасково;

- Стефана Цветанова Михайлова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „*****“ №**, вх. *, ет. *, ап. **, като съсобственик на УПИ II288, кв. 20, с. Конуш, общ. Хасково;

- Цветан Михайлов Михайлов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „*****“ №**, вх. *, ет. *, ап. **, като съсобственик на УПИ II288, кв. 20, с. Конуш, общ. Хасково;

че със Заповед №УТ-204/13.05.2022г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация на ул. „Родопи“, с. Конуш в участъка й засягащ имот пл. №287 по кадастралния план на с. Конуш, общ. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден от 8.30 – 17.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

 

 

Върни се в началото на страницата