На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53E-102-52/25.05.2022г. е издадена Заповед №УТ-257/20.06.2022г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: Изграждане на РУ 20/0.4Kv с кабелна линия CpH и HH и кабелна канална система за присъединяване на нови потребители“ с административен адрес гр. Хасково, ул. „Дунав“, ПИ №77195.710.222 по КК на гр. Хасково.

 

 Проектът да се изработи в части:

1. Изменение на подробен устройствен план – за допълването му с план - схема за електрозахранване.

2. Инвестиционен проект за строеж: “Изграждане на РУ 20/0.4Kv с кабелна линия CpH и HH и кабелна канална система за присъединяване на нови потребители“ с административен адрес гр. Хасково, ул. „Дунав“, ПИ №77195.710.222 по КК на гр. Хасково.

 

 Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата