На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Р-3964-4/04.05.2022г. е издадена Заповед №УТ-260/20.06.2022г. – за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ ХІV и УПИ ХV, кв.26 по плана на с. Стамболийски, общ. Хасково.

С изменението на плана за регулация северната регулационна линия на УПИ ХV да се постави в съответствие с имотната граница на имот 150, като УПИ ХІV и УПИ ХV се обединят в общ урегулиран поземлен имот с функционално предназначение „за жилищни нужди“

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата