СЪОБЩЕНИЕ

 

 

                        На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Р-538-1/09.02.2022г. е издаденo Решение №652/10.06.2022г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за част от ПИ №77195.172.76 по КК на гр. Хасково с цел промяна на предназначението на земята от земеделска в имот със смесено предназначение „Производство на електроенергия посредством силата на вятъра – един брой ветрогенератор с мощност до 2 MW.

           

             Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

 

 

 

Станислав Дечев

Кмет на община Хасково

 

 

 

Съставил:

Росица Георгиева

Гл. специалист в отдел АГК

Върни се в началото на страницата