О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

            На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал.2, т. 7, чл. 29, ал.3, т.3, чл. 64, ал.1 и ал. 3, т. 1, във връзка с ал.2 от Закона за социалните услуги и чл.91, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и Заповед № РД-348/16.05.2022 г. на Кмета на Община  Хасково,

 

ОБЩИНА ХАСКОВО
обявява

КОНКУРС за възлагане на частен доставчик управлението на Социални услуги Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (№1 и №2), Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Дневен център за деца и младежи с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с капацитети съответно 28(14+14) места, 10 места, 42 места и 20 места, делегирани от държавата дейност, реализирани на територията на Община Хасково с основни дейности: „Резидента грижа“, „Дневна грижа“, „Информиране и консултиране“, „Терапия и рехабилитация“, „Застъпничество и посредничество“, „Обучение за придобиване на умения“ и „Подкрепа за придобиване на трудови умения“.

 

 

 1. Условия за участие в конкурса
 1. В конкурса могат да участват кандидати, които са български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, включително ЮЛНЦ, както и физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 2. Кандидатите трябва да притежават лиценз по Закона за социалните услуги за предоставяне на услугите „Резидентна грижа“, „Дневна грижа“, „Информиране и консултиране“, „Терапия и Рехабилитация“ „Застъпничество и посредничество“, „Обучение за придобиване на умения“ и „Подкрепа за придобиване на трудови умения“, издадени от изпълнителния директор на Агенция за качеството на социалните услуги;
 3. Кандидатите за участие в конкурса да имат опит в сферата на предоставяне на социални услуги минимум три години;
 4. Кандидатите да разполагат с квалифициран персонал за управление и качествено предоставяне на социалните услуги.
 5. Кандидатите да разполагат с възможности за осигуряване и реализация на добър опит и практики, иновативни модели, финансова стабилност и устойчивост за постигане на добро качество на социалните услуги и изпълнение на стандартите и критерии регламентирани в Закона за социалните услуги и Правилника за прилагането му и свързаните нормативни актове.
 6. Да представят Програми за развитие на социалните услуги.

 

В конкурса не могат да участват кандидати, които:

- са обявени в несъстоятелност или се намират в производство по обявяване в несъстоятелност или са в процедура по ликвидация;

-  са осъждани за престъпление от общ характер, като за юридическите лица това изискване се отнася за членовете на управителните им органи;

- имат парични задължения към държавата, общината или осигурителни фондове установени с влязъл в сила акт на компетентен орган освен, ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

- са с отменен лиценз на основание: чл. 158, ал. 1, т. 1 – 6 при условията на чл. 148, ал. 4 или на основание чл. 158, ал. 1, т. 7 от ЗСУ;

- вследствие на процедура за възлагане на обществена поръчка или отпускане на безвъзмездна финансова помощ, са обявени в нарушение поради неизпълнение на своите договорни задължения;

- имат парични задължения към община Хасково.

 

Всеки кандидат е длъжен в 7-дневен срок да уведоми писмено Община Хасково за промени в обстоятелствата по предходните точки, настъпили в процеса на провеждане на конкурса.

 

 1. Подробно описание на социалните услуги, предмет на възлагането, техните характеристики и специфики.

Конкурсът за възлагане се провежда за специализирани по смисъла на чл. 12, ал. 3 от ЗСУ социални услуги, които са създадени, предоставят се от община Хасково и се финансират от държавния бюджет.

Дейностите, които следва да се осъществяват в „Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания“ (№1 и №2), „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“, „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ и „Дневен център за пълнолетни деца с увреждания“ с целеви групи „деца и младежи с/без увреждания и пълнолетни лица с увреждания“ са:

„Резидентна грижа“ – дейност за осигуряване на място за настаняване на деца, младежи до 25-годишна възраст, лица с трайни увреждания и лица в над трудоспособна възраст и в зависимост от индивидуалните потребности – за осигуряване на 24 часова грижа за посрещане на ежедневните потребности и потребностите от развитие на лицата или за осигуряване на подкрепа за водене на самостоятелен начин на живот.

"Дневна грижа" - дейност за осигуряване в специализирана среда на подкрепа индивидуално и в групи за пълнолетни лица с трайни увреждания в рамките на не по-малко от 4 часа дневно, чрез която се осигурява посрещането на техните ежедневни потребности и свързаните с тях потребности от занимания за развитие на основни умения в зависимост от възрастта и личните нужди на лицата.

     "Информиране и консултиране" - дейност за изследване и разбиране заедно с лицето на проблеми и затруднения, които то среща за постигане на основните цели в неговия живот, и запознаване със и обмисляне на възможните решения и действия за преодоляването им.

"Терапия" - съвкупност от различни дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, умения за самообслужване, комуникация, разрешаване на емоционални конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на самооценката, възможностите за труд и други, както и социализиращи дейности за лица във висок риск от социално изключване.

"Рехабилитация" - дейност, която има за цел да подобри физическата сила и функционалното здраве на лица с увреждания и лица с проблеми в опорно-двигателния апарат и ставите, както и възстановяване и развитие на сензорните умения на лица с увреждания, извън обхвата на медицинската рехабилитация.

"Застъпничество" е дейност за подкрепа на лицето да защити и да отстоява своите права и потребности в рамките на налични правни и административни процедури.

"Посредничество" е осъществяване на взаимодействие и координация между служител, осъществяващ дейности по предоставяне на социални услуги, със служител/служители от други услуги или от различни институции, организации и административни органи в интерес на заинтересовано лице, което има нужда от конкретна подкрепа за реализиране на своите права и потребности.

"Обучение за придобиване на умения" е дейност, която се осъществява в специализирана среда или мобилно, за подготовка на деца и пълнолетни лица за придобиване на умения за самостоятелност, независим живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения, както и умения за грижа и подкрепа за деца и за зависими от грижа членове на семейството.

 "Подкрепа за придобиване на трудови умения" е дейност, която се осъществява в специализирана среда или мобилно, за подготовка и придружаване на лица с трайни увреждания за придобиване на умения за участие в трудови дейности.

 

Материалната база, обзавеждането, и оборудването, които се изискват за предоставяне на услугите, са осигурени от Община Хасково.

Изпълнителят следва да поддържа предоставените му материални бази, обзавеждане и оборудване, така че да отговарят на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги, предвидени в Наредбата за критериите и стандартите за социалните услуги за деца и ППЗСУ.

Социалните услуги са делегирана държавна дейност, с финансиране по стандарти за издръжка, определена с Решение на Министерски съвет за приемане на стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности за съответната година.

 

Услугите са разкрити, както следва

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждане №1, гр. Хасково, ул. „Единство“ №21 с капацитет 14 потребителя е разкрит със заповед № РД-01-401/17.02.2015 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, считано от 01.05.2015 г.;

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждане №2, гр. Хасково, ул. „Съгласие“ №5 с капацитет 14 потребителя е разкрит със заповед със заповед № РД-01-400/17.02.2015 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане,  считано от 01.05.2015 г.;

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр. Хасково, бул. „Съединение“ №16, с капацитет 10 места е разкрит със Заповед № РД01-692/21.06.2016 г., изменена със Заповед №РД01-1671/30.11.2017 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, считано от 01.08.2016 г.; 

Дневен център за деца и младежи с увреждания „Марина“, гр. Хасково , ул. „Славянска“ № 5 с капацитет 42 места  е разкрит със Заповед № 483/07.10.2004 г., изменена със Заповед №РД-01-1747/08.12.2017 г., изменена със Заповед №РД01-0160/24.01.2019 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане считано от 01.03.2019 г.;

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, гр. Хасково, ул. „Славянска“ № 5, с капацитет 20 места е разкрит със Заповед РД01-0182/29.01.2019 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, считано от 01.03.2019 г.

Средствата за работните заплати и веществената издръжка са според установените в съответната финансова година стандарти за издръжки за делегирани от държавата дейности.

 

 1. Общ размер на финансирането за социалната услуга, предмет на възлагането, редът и сроковете за предоставяне на средствата.
 1. Бюджетът се формира според установените в съответната финансова година единни стандарти за издръжка на делегирани от държавата дейности

.

 1. При изменение на стандартите от Министерския съвет, Програмите за развитие на социалните услуги и заплащането на Доставчика подлежат на актуализация. Общият размер на средствата до края на календарната година се определя пропорционално, считано от датата на влизане в сила на договора. Размерът на бюджета за следващите години ще бъде в съответствие със стандартите за съответната година, съгласно Решение на Министерския съвет. При промяна на капацитета, водещ до промяна на сумата за издръжка, същата се коригира съответно с анекс към договора.
 2. Финансовите средства от утвърдения бюджет за дейността ще се предоставят ежемесечно на доставчика на социалните услуги след представяне и одобряване на технически и финансов отчет за социалните услуги обект на настоящото възлагане за месец, предхождащ текущия, придружени със съответната фактура.
 3. Представената Програма за развитие на социалните услуги, състояща се от техническо и Финансово предложение, предоставени от кандидатите с конкурсната документация ги обвързва при спечелване на конкурса и представлява неразделна част от договора с община Хасково. Промени могат да се извършват посредством анекс към сключения договор при изменение на нормативната уредба, сумата на единните разходни стандарти, вида или капацитета на социалната услуга, по предписания на контролни органи, непреодолима сила или непредвидени обстоятелства. 
 4. Кметът на общината осъществява контрол за целесъобразното разходване на предоставените средства на основание чл.25, ал.2, т.9 и чл.44, ал.2 от Закона за социалните услуги, като в случай на констатирани нарушения прекратява възлагането на управлението на услугите.
 5. Изпълнителят използва  предоставените му средства единствено за предоставяне на социалните услуги Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (№1 и №2), Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Дневен център за деца и младежи с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания на територията на община Хасково, в рамките на бюджета, описан в програмата за развитие на социалните услуги.
 6. Не предвиждането на средствата в държавния бюджет за съответната финансова година за издръжка на делегираните от държавата дейности, освобождава Община Хасково от отговорност и прекратява договора с доставчика.
 7. Срокът на финансиране е 5 години, считано от сключване на Договора със спечелилия конкурса.
 8. Договорът със спечелилия конкурса кандидат за възлагане управлението на Социални услуги ще се сключи след обявяване на резултатите от конкурса.

 

 1. Необходими документи за участие в конкурса:
 1. Заявление за участие в конкурса - приложение 1;
 2. Представяне на кандидатстващата организация - реализирани договори/проекти за предоставяне на социални услуги през последните пет години с посочване на срокове, финансиране, устойчивост - приложение 2;
 3. Заверено копие от решение за съдебна регистрация;
 4. Удостоверение по чл. 87 от ДОПК за липса на задължения пред НАП;
 5. Заверено копие на валиден лиценз от Агенция за качеството на социалните услуги (за всички социални услуги, за които кандидатства);
 6. Заверено копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидатите за последните две години;
 7. Споразумение за партньорство (в случаите на консорциум);
 8. Справка за работния капацитет (техническо оборудване и персонал) на кандидата и квалификация на кадрите;
 9. Програма за управление и предоставяне на социалната услуга (за всяка услуга по чл.15 от ЗСУ) – приложение 3

Всички документи трябва да се представят в оригинал с изключение на тези, които изрично са посочени от Възложителя – в заверени за вярност копия, подписани и подпечатани от кандидата (вярно с оригинала).

 

 1. Краен срок и място за подаване на документите:
 1. Документите по настоящия конкурс се подават лично или чрез пълномощник, в деловодството на Община Хасково. Крайният срок за подаване на документите за участие в конкурса е 45 дни от датата на публичното обявление. Всички изискуеми документи следва да се подават в запечатан, непрозрачен плик.
 2. Върху плика кандидатът посочва наименование, точен адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес.
 3.  Всички документи, подготвени от кандидатите трябва да бъдат на български език. Документи, чиито оригинал е на чужд език, се представят и в легализиран превод на български език.
 4. Предложения, получени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

 

 1. Дата, час и начин на провеждане на конкурса
 1. Конкурсът ще се проведе неприсъствено за кандидатите в сградата на Община Хасково от Комисия по чл.92, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, назначена със заповед на Кмета на община Хасково, която се състои от 5 члена.
 2. Конкурсът ще се проведе на два етапа.
  • Първи етап: Комисията назначена със заповед на кмета разглежда представените от кандидатите документи, проверява наличието и редовността им. Кандидат, който не отговаря на условията за участие се отстранява.
  • Втори етап: Комисията разглежда, оценява и класира представените програми за предоставяне на социалните услуги Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (№1 и №2), Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Дневен център за деца и младежи с увреждания и Дневен център за пълнолетни деца.
 3. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване в Общината.
 4. Комисията съставя Протокол по чл.92, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги за провеждането на конкурса.

 

 1. Критерии за оценяване – комисията извършва оценка на кандидатите за съответствие с чл.92, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги по следните критерии:
 1. Съответствие на кандидата с предварително обявените условия – 10 точки
 2. Опит на кандидата в предоставянето на социални услуги – 15 точки
 3. Работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите – 20 точки
 4. Финансова стабилност на кандидата – 10 точки
 5. Оценка на Техническото предложение - 25 точки
 6. Оценка на Финансовото предложение - 10 точки
 7. Възможност за привличане на допълнителни средства – 10 точки
 8. Максимален общ брой точки: 100

Всеки член от Комисията поставя индивидуални оценки по посочените по-горе критерии, като крайният резултат на кандидата е средноаритметичен от резултатите на всички членове.

Кандидатите, получили краен резултат 70 и повече точки, се класират от Комисията в съответствие с получения от тях брой точки. Кандидатите, получили по-малко от 70 точки, се считат за неиздържали конкурса.

 

 1. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса
 1. В 14 дневен срок от провеждането на конкурса, комисията извършва оценка и класира кандидатите. За работата си комисията изготвя протокол.
 2. В срок до 3 работни дни от получаването на изготвените протоколи, кметът на Община Хасково издава заповед по чл.93, ал.1 от ППЗСУ за определяне на спечелилия конкурса кандидат.
 3. Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите кандидати в срок до 7 работни дни от издаването на заповедта.
 4. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.
 5. Въз основа на заповедта за определяне на класирането на кандидатите, кметът на общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място.
 6. Договор може да се сключи и при наличие на единствен кандидат.  

 

 

За допълнителна информация: тел. 038/603 461, отдел „Здравеопазване и социални дейности“.

Върни се в началото на страницата