Финалното събитие и Уоркшоп по проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/

 

 

На 10 декември 2021 Община Хасково проведе онлайн Финалното събитие и Уоркшоп по проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“/SOCIAL FORCES/, в рамките на Договор B2.9c.04 / 18.10.2017, финансиран по програма за териториално сътрудничество Интеррег Гърция – България 2014-2020.

В събитието участваха над 180 човека, сред които представители на местния бизнес, други общински администрации от региона, както и хора от уязвимите групи. По време на Уоркшопа Община Хасково представи работен вариант на Схема за финансиране на социални предприятия. Схемата бе разработена от Община Хасково в рамките на проекта, а целта и е да бъде финансов инструмент, който местните администрации в региона да могат успешно да имплементират в дейността си, а самите социални-предприятия или хората с идеи да могат да използват.

На финалното събитие българските и гръцките партньори разказаха за постигнатите резултати и представиха част от произведените в рамката на проекта инструменти в помощ на стартиращи социални предприятия, вече съществуващи, както и в помощ на държавните администрации, желаещи да създадат по-благоприятна среда за развитието на социалното предприемачество в трансграничния регион. Всички инструменти са достъпни на публичността на сайта на проекта -  http://socialforces.eu.

 

                                                                                                                                                                                                     

 

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.Съдържанието на тази публикация е отговорност на Община Хасково и по никакъв начин не отразява възгледите на ЕС, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния технически секретариат.

www.socialforces.eu

 

Върни се в началото на страницата