На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 В-874-5/28.10.2021г. е издаденo Решение №500/26.11.2021г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и при необходимост парцеларен план за поземлен имот № 44553.29.2, м. „Махмуд дере“, землище на с. Любеново, община Хасково, с цел промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана територия с предназначение „за жилищни нужди“.          

            

             Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата