На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 С-3283-4/09.09.2021г. е издаденo Решение №496/26.11.2021г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот № 77195.536.48, предствавляващ част от поземлен имот с идентификатор 77195.536.46 по КК на гр. Хасково, м. „Кемера“  с цел промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана територия с предназначение „за жилищни нужди“.           

            

             Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата