О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

 

           Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/,  обявява,    че   е    издадена Заповед за допълване на Разрешение за строеж № 398/25.10.21г. към Разрешение  за  строеж     № 335/03.11.20 г. на КЕТИ ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА и ПЕТЪР ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ, за строеж „ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ“ находяща се в ПИ 77195.721.54 по КК на гр.Хасково, УПИ ІV, кв.420 по РП на гр. Хасково, бул. „България“ 104, гр. Хасково.

         Издадената Заповед за допълване на Разрешение за строеж, може да бъде обжалвана от заинтересуваните лица по реда на чл.216, ал.2 от ЗУТ чрез Община Хасково пред Началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/– Хасково в 14 дневен срок от получаване на съобщението.

 

 

 

 

Кмет на Община Хасково:

Станислав Дечев

 

                           

Съгласувал:

арх. Тодор Грозев

Главен архитект на Община Хасково

 

 

Изготвил:

Антония Дечева

гл .специалист отдел АГК                      

                                                        

Върни се в началото на страницата