О Б Я В Л Е Н И Е

 

На вх.№ 94 Ф-726-1/26.01.2021г.

 

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Сашо Александров Христов – с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. „**** *******“ № **, като собственик на сгради с идентификатори 77195.726.69.4 и 77195.726.69.5 намиращи се в поземлен имот с идентификатор 77195.726.69, гр. Хасково;

 

- Красимир Трифонов Александров – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „**** *******“ № **, като собственик на сгради с идентификатори 77195.726.69.1 и 77195.726.69.2 намиращи се в поземлен имот с идентификатор 77195.726.69, гр. Хасково;

 

- Александър Христов Михайлов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*********“ № **, като собственик на сгради с идентификатори 77195.726.79.3, 77195.726.79.4, 77195.726.79.5 и 77195.726.79.6 намиращи се в поземлен имот с идентификатор 77195.726.79;

 

- Зоя Михайлова Кушсан – с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. „***** *********“ № **, като собственик на сграда с идентификатор 77195.726.79.2 намираща се в поземлен имот с идентификатор 77195.726.79;

 

- Жива Асенова Ръсин – с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. „*********“ № **, като съсобственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.726.78.3.3 намиращ се в поземлен имот с идентификатор 77195.726.78;

 

- Томас Джон Ръсин – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*********“ № **, като съсобственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.726.78.3.3 намиращ се в поземлен имот с идентификатор 77195.726.78;

 

- Емил Асенов Асенов – с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. „*********“ № **, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.726.78.3.2 намиращ се в поземлен имот с идентификатор 77195.726.78;

 

- Орлин Сергеев Орлинов – с последен известен административен адрес:гр. Хасково, бул. „***** ******“ № **, вх. *, ет. *, ап. **, като собственик на ограничено вещно право в поземлен имот с идентификатор 77195.726.77 и сградата намираща се в него;

 

- Юзеир Мюмюнали Калбурджи – с последен известен административен адрес:гр. Хасково, бул. „***** ******“ № **, вх. *, ет. *, ап. **, като съсобственик на сграда с идентификатор 77195.726.74.1 намираща се в поземлен имот с идентификатор 77195.726.74;

 

- Недялко Апостолов Русев – с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. „****“ № **, като съсобственик на сграда с идентификатор 77195.726.74.1 намираща се в поземлен имот с идентификатор 77195.726.74;

 

- Апостол Русев Стоянов – с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. „*********“ № **, като съсобственик на сграда с идентификатор 77195.726.74.1 намираща се в поземлен имот с идентификатор 77195.726.74;

 

- Румен Апостолов Русев – с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. „*********“ № **, като съсобственик на сграда с идентификатор 77195.726.74.1 намираща се в поземлен имот с идентификатор 77195.726.74;

 

- Атанас Апостолов Стоянов – с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. „*********“ № **, като съсобственик на сграда с идентификатор 77195.726.74.1 намираща се в поземлен имот с идентификатор 77195.726.74;

 

че със Заповед №1593/15.09.2021г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ IОДЗ, кв. 38, гр. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев”               № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

 

 

Върни се в началото на страницата