СЪОБЩЕНИЕ

 

 

           На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на     заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Ю-67-3/26.10.2021г. е издадена Заповед №2055/23.11.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот 11967.110.984 по КККР на с. Войводово, общ. Хасково.

           С ПУП – ПЗ да се определи конкретно предназначение на имота „за производствени нужди“.

           За ПИ 11867.110.984 по КККР на с. Войводово да се предвиди свободно ниско застрояване съобразено със сервитута на преминаващия през имота електропровод.

           Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

           Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

 

 

Станислав Дечев

Кмет на община Хасково

 

 

 

 

 

Върни се в началото на страницата