СЪОБЩЕНИЕ

 

 

           На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на     заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх .№ 94В-1200-4/28.10.2021г. е издадена Заповед №2038/16.11.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 541 по плана на с. Николово и изменение на подробен устройствен план – плана за улична регулация на УПИ ХІ и УПИ VІ, кв.40 по плана на с. Николово, общ. Хасково.

            Изменението на плана за регулация да се състои в: 1. Изменение на уличната регулация, засягаща поземлен имот №541, като същата се заличава; 2. Вследствие на заличаване на улицата, УПИ ХІ и УПИ VІ, кв.40 по плана на с. Николово се обединяват в едно УПИ с проектен номер ХІV с предназначение „за производствени дейности“. Регулационните граници на новото УПИ ХІV се поставят по имотни граници на имот с пл. №541. Вследствие на което частта от дерето се урегулира в ново УПИ с проектен номер ХІІІ с предназначение „за инженерна инфраструктура“. Новоурегулираните поземлени имоти имат лица към задънени улици с ширина 25м и с проектни осови точки: о.т. 1008 – о.т. 1009 и о.т. 1010 – о.т. 1011 и с ширина 25м.

             С плана за застрояване за новото УПИ ХІV – 541 да се предвиди свободно ниско застрояване.

            Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

 

Станислав Дечев

Кмет на община Хасково

 

 

Съставил:

Росица Георгиева

Гл. специалист в отдел АГК

 

 

Върни се в началото на страницата