На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94С-7674-2/04.10.2021г. е издадена Заповед №1797/12.10.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ VІІ103 и УПИ VІІІ103, кв.11 по плана на с. Широка поляна, общ. Хасково.

            С изменението на плана за регулация неприложените дворищнорегулационни граници между УПИ VІІ103 и УПИ VІ102 да се поставят в съответствие с имотната граница между имот пл. №103 и имот с пл. №102.

            С изменението на плана за регулация неприложените дворищнорегулационни граници между УПИ VІІІ-103, УПИ ІХ-104 и УПИ Х-104, кв.11 по плана на с. Широка поляна да се постави в съответствие с имотната граница между имот с пл. №703 и имот с пл. №104.

            Вследствие на изменението на дворищнорегулационните граници на УПИ VІІ-103 и УПИ VІІІ-103, кв.11 по плана на с. Широка поляна се променят площите и лицата на УПИ VІ-102, УПИ ІХ-104 и УПИ Х-104, кв.11 по плана на с. Широка поляна, общ. Хасково.

             Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3

Върни се в началото на страницата