вх.  № 94 Д-5227-1/23.04.21  г.

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

           Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/,     обявява,    че   е    издадено Разрешение  за  промяна на предназначението  № 17/07.09.21 г. на ЕТ „ДАР-Димо Атанасов“, за строеж „Промяна предназначението на магазин за месо в два броя гаражи и склад“, намиращи се в жилищна сграда с идентификатор 77195.735.230.1 по КК на гр.Хасково,  находяща се в ПИ 77195.735.230, УПИ ІІІ, КВ.547, ул.“Бузлуджа“ № 38, гр.Хасково.

         Издаденото Разрешение за промяна на предназначението, може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по реда на чл.216, ал.2 от ЗУТ чрез Община Хасково пред Началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/– Хасково в 14 дневен срок от получаване на съобщението.

 

Кмет на Община Хасково:

Станислав Дечев

 

Върни се в началото на страницата