О Б Я В Л Е Н И Е

 

На вх.№ 94 Ю-822-2/31.05.2021г.

 

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Данка Атанасова Вълчева – с последен известен административен адрес:            гр. Хасково, ул. „*** *********“ № **, ет. *, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.518.126, гр. Хасково;

- Сталю Христов Георгиев – с последен известен административен адрес:            гр. Хасково, ул. „*********“ № **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.518.126, гр. Хасково;

- Цветанка Маринова Хубенова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*********“ № **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.518.126 и сградите намиращи се в него;

- Господин Атанасов Господинов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*********“ № **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.518.126 и сградите намиращи се в него;

че със Заповед №1551/09.09.2021г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ IX, кв. 40, кв. „Болярово“ по плана гр. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Върни се в началото на страницата