ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.)

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение  за обект: „Изграждане на участък за стабилизиране на подситова фракция към Инсталация за предварително сепариране на отпадъци към Регионален център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани“, в землището на с. Гарваново, община Хасково

Възложител:  Община Хасково

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

РИОСВ – Хасково на адрес: гр. Хасково, ул.“Добруджа“ №  14;

Община Хасково на адрес: гр. Хасково,пл.“Общински“ № 1, ул.“Михаил Минчев“ №  3;

Приложение:

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение e налична в Отдел „Екология“, Община Хасково на адрес: гр. Хасково, ул.“Михаил Минчев“ № 3, стая № 28 (в работното време на Община Хасково).

Дата за публикуване на обявата: 15.10.2021 год.

Върни се в началото на страницата