На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че СЛУЖЕБНО е издадена Заповед №1670/20.09.2021г. - за разрешаване изработване на СЛУЖЕБЕН проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация УПИ І „за гробищен парк“, кв.5 по плана на СИЗ на гр. Хасково с цел разширяването му и включването на нова територия представляваща ПИ №77195.705.824 по КК на гр. Хасково.

               В резултат на изменението на плана за регулация УПИ І „за гробищен парк“, кв.5 по плана на СИЗ на гр. Хасково, ПИ №77195.705.824 и ПИ №77195.705.825 по КК на гр. Хасково се урегулират в един общ УПИ І „за гробищен парк“ с нови граници и площи и се изменя строителната граница на гр. Хасково.

              Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

              Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

              Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата