Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1  от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Надежда Пандова Бонева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „****** **** ********“ № **, вх. *, ет. *, ап. *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.710.146 и на сграда с идентификатор 77195.710.146.1 намираща се в него и собственик на сграда с идентификатор 77195.710.150.8 намираща се в поземлен имот с идентификатор 77195.710.150;

- Маргарита Пандова Христова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „********** ************“ № **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.710.146 и на сграда с идентификатор 77195.710.146.1 намираща се в него;

- Руси Ангелов Акбашев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „****** ******“ № ** *, ет. *, ап. **, като собственик на ограничено вещно право (право на строеж/гараж) на сграда с идентификатор 77195.710.148.2 намираща се в поземлен имот с идентификатор 77195.710.148;

- Ахмед Юсуф Ахмед – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „*****“ № *, вх. *, ет. *, ап. **, като съсобственик на ограничено вещно право (право на строеж) на сгради с идентификатори 77195.710.189.2 и 77195.710.189.3 намиращи се в поземлен имот с идентификатор 77195.710.189;

- Гюлнарие Фета Ахмед – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „*****“ № **, вх. *, ет. *, ап. **, като съсобственик на ограничено вещно право (право на строеж) на сгради с идентификатори 77195.710.189.2 и 77195.710.189.3 намиращи се в поземлен имот с идентификатор 77195.710.189;

- „Зорница – А“ ООД – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „*****“ № *, вх. *, ет. *, ап. **, като собственик на ограничено вещно право (право на строеж) на сгради с идентификатори 77195.710.189.1, 77195.710.189.4 и 77195.710.189.5 намиращи се в поземлен имот с идентификатор 77195.710.189;

- Иван Тодоров Димитров – с последен известен административен адрес: общ. Хасково, с. Тракиец, като собственик на ограничено вещно право (право на строеж) на сграда с идентификатор 77195.710.170.4 намираща се в поземлен имот с идентификатор 77195.710.170;

че със Заповед №1402/13.08.2021г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ II, кв. 611 по плана на гр. Хасково и план за застрояване на УПИ II, кв. 611 по плана на гр. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.

Върни се в началото на страницата