Раздаването на изборните материали на секционните избирателни комисии за втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката в Община Хасково ще се състои на 20.11.2021г.:

 • от 09:00 ч. за всички СИК от селата;
 • от 10:00 ч. за всички СИК от града.

 

Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021 г. - ЦИК

Раязснителна кампания за гласуване на избиратели, поставени под карантина или изолация, гласуване на хора с увреждания и гласуване с машина

СИМУЛАТОР на машинно гласуване

 


 

Мерки за подпомагане гласуването на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

 

За секция за гласуване на лица с увредено зрение и затруднения в придвижването е определена избирателна секция № 293400079 (Клуб на инвалидите с физически увреждания), с адрес бул. ”България” № 164, която е снабдена със специална рампа за достъп до помещението. За целия изборен ден ще бъде осигурен един микробус с падащ борд  за  транспортирането на избиратели с увредено зрение или слух, затруднения в придвижването или с друго увреждане до секция № 293400079 или до избрана от тях секция.

 

Заявките от нуждаещите се да използват този транспорт, ще се приемат от дежурни на тел: 038 590 164 и 0877 928 954 от 07:00 ч. до 19:00 ч. в деня на изборите 14.11.2021 г. (при евентуален втори тур на 21.11.2021 г.)

 

Пред сградата, в която се помещава секция № 293400079, ще бъдат осигурени три паркоместа - две за автомобили и едно за инвалидни колички.

 

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си не по-късно от 08.11.2021 г. (включително) в писмена форма със Заявление по образец Приложение № 39-ПВР/НС.

 


 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ, ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИЗОЛАЦИЯ, С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

 

Избиратели, които към 21 ноември 2021 г. са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация на адрес на територията на община Хасково съгласно Закона за здравето и не могат да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласува с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез Заявление по образец.

 

 

Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е до 21.11.2021 г. (включително).

 

Заявлението се подават по един от следните начини:

 

 1. Саморъчно подписано от избирателя и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст на място в Центъра за административно обслужване с адрес: пл. "Общински" № 1, гр. Хасково;
 2. Саморъчно подписано от избирателя и подадено чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: пл. "Общински" № 1, гр. Хасково;
 3. Саморъчно подписано от избирателя и подадено на факс: (038) 664 110;
 4. на електронна поща без да се изисква квалифициран електронен подпис: graon@haskovo.bggraon_dd@haskovo.bg;
 5. чрез Системата за сигурно електронно връчване без да се изисква квалифициран електронен подпис: https://edelivery.egov.bg/;

Към заявлението за гласуване не се прилагат документи, освен цитираното пълномощно.

 

Заявителят се уведомява за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

 

Избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, гласуват в отделни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, от тези, предназначени за избиратели с трайни увреждания.

 

При възникнали въпроси – телефон за връзка:  038/ 603 399 и 038/ 603 400

 


 

ПОКАНА

за провеждане на консултации за определяне съставите на Подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) на територията на Община Хасково включително и ПСИК, които ще обслужват подвижните избирателни кутии за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, както и избирателните комисии в лечебни заведения включително в COVID отделения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., насрочени с Указ № 245 от 14.09.2021 г. на Президента на Република България

 

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

            На основание чл. 90, ал. 2 и чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 766-ПВР/НС от 20 октомври 2021 г. на Централната избирателна комисия отправям настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 46-то Народно събрание, както и към ръководствата на париите и коалициите, които не са парламентарно представени, за участие в консултации за определяне съставите на:

 • Подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК);
 • Подвижни секционните избирателни комисии за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето;
 • Секционни избирателните комисии в лечебни заведения включително в COVID отделения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане.

Консултациите ще се проведат на 01.11.2021 г. от 14:00 часа в заседателната зала на етаж 2 в сградата на Община Хасково – гр. Хасково, пл. Общински № 1.

Поканените партии и коалиции следва да подготвят и представят необходимите документи съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1-3 и ал. 5 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централната избирателна комисия.

 

 

С уважение,

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ /п/

Кмет на Община Хасково

 


 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

 

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си не по-късно от 08.11.2021 г. (включително) в писмена форма със Заявление по образец Приложение № 39-ПВР/НС.

 

Заявлението се подава по един от следните начини:

 

 1. на място в Центъра за административно обслужване с адрес: гр. Хасково, пл. "Общински" № 1, саморъчно подписано от избирателя и може да бъде подадено от упълномощено лице;
 2. чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр. Хасково, пл. "Общински" № 1;
 3. на факс: (038) 664 110;
 4. на електронна поща, без да се изисква подпис: graon@haskovo.bg; graon_dd@haskovo.bg

Избирател, който иска да гласува с подвижна избирателна кутия по настоящ адрес, следва да има подадено не по-късно от 30.10.2021 г. и Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес - Приложение № 30-ПВР/НС.

 

При условие, че на територията на община Хасково се назначи подвижна секционна избирателна комисия, срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия ще бъде удължен до 08.11.2021 г.

 


 

ПОКАНА

за провеждане на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Хасково, за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14 ноември 2021 г., насрочени с Решение на 46-ото Народното събрание от 02.09.2021 г. и Указ № 245 от 14.09.2021 г. на Президента на Република България. 


    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

    На основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс, отправям настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 46-то Народно събрание, както и към ръководствата на партиите и коалициите, които не са парламентарно представени, за участие в консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Хасково.
Консултациите ще се проведат на 08.10.2021 г. от 15:00 часа в заседателната зала на етаж 2 в сградата на Община Хасково – гр. Хасково, пл. Общински № 1. 
Поканените партии и коалиции следва да подготвят и представят необходимите документи съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1-3 и ал. 5 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централната избирателна комисия.

 

 

С уважение,

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ /п/
Кмет на Община Хасково

 


 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК

 

Предварителните избирателни списъци са изготвени по постоянен адрес на избирателите. Гражданите, които имат постоянен и настоящ адрес в различни населени места, могат да подадат Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 30-ПВР/НС), за да бъдат включени в избирателния списък по настоящ адрес за изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14 ноември 2021 г..

 

Крайният срок за подаване на Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес е 30.10.2021 г. (включително).

 

Заявлението се подава по един от следните начини:

 

 • На място в Центъра за административно обслужване на Община Хасково или в съответното кметство на територията на община Хасково (при настоящ адрес на избирателя на територията на община Хасково).
 • Чрез сайта на Главна Дирекция "ГРАО": https://regna.grao.bg/

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПРАВКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

 

Гражданите могат да направят справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване чрез сайта на ГД "ГРАО": http://www.grao.bg/elections/

 

Чрез посочения сайт:

 

 • По ЕГН. (По-лесен, бърз и препоръчван начин)
  Тази справка включва името на лицето, номера на избирателната му секция и мястото на гласуване за тази секция.
 • По Адрес.
  След въвеждане на даден адрес като резултат се показва избирателната секция и мястото за гласуване на избирателите от този адрес.

Чрез телефон:

 

 • Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Стационарен: Избира се 0800 1 4726, който е безплатен за цялата страна.
 • Стационарни телефони: 038/603 399 и 038/603 400 (цената на разговора е съгласно тарифата на съответния мобилен оператор).

 

добавен на: документ:
23.09.2021г. Заповед на Кмета на Община Хасково за образуване на избирателни секции
29.09.2021г. Заповед места за обявяване 2021 ПВР-НС
01.10.2021г. Избирателен списък на община Хасково

01.10.2021г.

Избирателен списък на кметство Криво поле
11.10.2021г. Заповед агитационни материали
01.11.2021г. Заповед за образуване на секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия
03.11.2021г. Списък на заличените лица от избирателните списъци
12.11.2021г. Заповед за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация
18.11.2021г. Списък на заличените лица от избирателните списъци за втори тур.
Върни се в началото на страницата