Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021 г. - ЦИК


 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

 

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си не по-късно от 30.10.2021 г. (включително) в писмена форма със Заявление по образец Приложение № 39-ПВР/НС.

 

Заявлението се подава по един от следните начини:

 

 1. на място в Центъра за административно обслужване с адрес: гр. Хасково, пл. "Общински" № 1, саморъчно подписано от избирателя и може да бъде подадено от упълномощено лице;
 2. чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр. Хасково, пл. "Общински" № 1;
 3. на факс: (038) 664 110;
 4. на електронна поща, без да се изисква подпис: graon@haskovo.bg; graon_dd@haskovo.bg

Избирател, който иска да гласува с подвижна избирателна кутия по настоящ адрес, следва да има подадено не по-късно от 30.10.2021 г. и Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес - Приложение № 30-ПВР/НС.

 

При условие, че на територията на община Хасково се назначи подвижна секционна избирателна комисия, срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия ще бъде удължен до 08.11.2021 г.

 


 

ПОКАНА

за провеждане на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Хасково, за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14 ноември 2021 г., насрочени с Решение на 46-ото Народното събрание от 02.09.2021 г. и Указ № 245 от 14.09.2021 г. на Президента на Република България. 


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

    На основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс, отправям настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 46-то Народно събрание, както и към ръководствата на партиите и коалициите, които не са парламентарно представени, за участие в консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Хасково.
Консултациите ще се проведат на 08.10.2021 г. от 15:00 часа в заседателната зала на етаж 2 в сградата на Община Хасково – гр. Хасково, пл. Общински № 1. 
Поканените партии и коалиции следва да подготвят и представят необходимите документи съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1-3 и ал. 5 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централната избирателна комисия.

 

 

С уважение,

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ /п/
Кмет на Община Хасково

 


 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК

 

Предварителните избирателни списъци са изготвени по постоянен адрес на избирателите. Гражданите, които имат постоянен и настоящ адрес в различни населени места, могат да подадат Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 30-ПВР/НС), за да бъдат включени в избирателния списък по настоящ адрес за изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14 ноември 2021 г..

 

Крайният срок за подаване на Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес е 30.10.2021 г. (включително).

 

Заявлението се подава по един от следните начини:

 

 • На място в Центъра за административно обслужване на Община Хасково или в съответното кметство на територията на община Хасково (при настоящ адрес на избирателя на територията на община Хасково).
 • Чрез сайта на Главна Дирекция "ГРАО": https://regna.grao.bg/

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПРАВКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

 

Гражданите могат да направят справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване чрез сайта на ГД "ГРАО": http://www.grao.bg/elections/

 

Чрез посочения сайт:

 

 • По ЕГН. (По-лесен, бърз и препоръчван начин)
  Тази справка включва името на лицето, номера на избирателната му секция и мястото на гласуване за тази секция.
 • По Адрес.
  След въвеждане на даден адрес като резултат се показва избирателната секция и мястото за гласуване на избирателите от този адрес.

Чрез телефон:

 

 • Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Стационарен: Избира се 0800 1 4726, който е безплатен за цялата страна.
 • Стационарни телефони: 038/603 399 и 038/603 400 (цената на разговора е съгласно тарифата на съответния мобилен оператор).

 

добавен на: документ:
23.09.2021 г. Заповед на Кмета на Община Хасково за образуване на избирателни секции
29.09.2021 г. Заповед места за обявяване 2021 ПВР-НС
01.10.2021 г. Избирателен списък на община Хасково

01.10.2021 г.

Избирателен списък на кметство Криво поле
11.10.2021 г. Заповед агитационни материали
Върни се в началото на страницата