Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка а чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Делка Петкова Вълчева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. „********“ № ***, вх. *, ет. *, ап. *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.715.46;

- Василена Тихомирова Андонова – с последен известен административен адрес: гр. София, ул. „*** *********“ № **, ет. *, ап. *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.715.46 и самостоятелен обект с идентификатор 77195.715.46.1.18 намиращ се в него;

- Катя Георгиева Петкова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „********“ № **, вх. *, ап. **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.715.46;

- Николай Несторов Ванчев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „******* *******“ № **, ет. *, ап. *, като съсобственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.716.97.1.11 намиращ се в поземлен имот с идентификатор 77195.716.97;

- Илиана Христова Димитрова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „******* *******“ № **, ет. *, ап. *, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.716.97.1.12 намиращ се в поземлен имот с идентификатор 77195.716.97;

- Димитър Георгиев Димитров – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „******* *******“ № **, ет. *, ап. *, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.716.97.1.4 намиращ се в поземлен имот с идентификатор 77195.716.97;

че със Заповед №1362/04.08.2021г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на работен устройствен план в частта засягаща поземлен имот 77195.716.98, УПИ IX, кв. 206a по плана на гр. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ  на ул. “Михаил Минчев”  № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.

 

Върни се в началото на страницата