Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

-  Тянка Николова Колева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „********“ №*, като съсобственик на УПИ IV286, кв. 14, с. Николово, общ. Хасково;

че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване и изменение на плана за регулация на УПИ V287, кв. 14, с. Николово, общ. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.

Върни се в началото на страницата