Община Хасково обявява свободно работно място за длъжностите „Специален педагог“ и „Медицинска сестра“ в Общностен център за подкрепа на деца и родители – гр. Хасково

В качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура  BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, Община Хасково

 

ОБЯВЯВА

 

свободно работно място за длъжностите „Специален педагог“ и „Медицинска сестра“ в

Общностен център за подкрепа на деца и родители – гр. Хасково

 

Специален педагог – 1 /една/ позиция на пълно работно време 8 /осем/ часа;

Медицинска сестра - 1 /една/ позиция на непълно работно време 4 /четири/ часа;

 

 1. Изисквания за заемане на длъжността „специален педагог“:
 • да притежават висше образование -  завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Специална педагогика” или други приравнени специалности и квалификации;
 • професионален опит – не се изисква
 • познава нормативната уредба в областта на закрилата на детето и предучилищната и началната педагогика
 • компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet
 • да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;

 

Специфични изисквания, които се считат за предимство:

 • практически опит в работа в среда с уязвими деца и семейства;

Кратко описание на длъжността:

Оценка на нуждите на децата от подкрепа; индивидуална работа по няколко пъти седмично за оказване на помощ на децата при усвояването на знанията и уменията, необходими за първи клас; работа с родителите за развиване на умения за подкрепа на децата през учебната година; ако предстои децата да бъдат интегрирани в масово училище, освен индивидуалната работа с тях се предлага и групова работа, за да се запознаят децата със социалната среда и да им се помогне да изградят социални умения.

Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл. 68, ал.1, т.2 от КТ до завършване на проекта с 6/шест/ месеца изпитателен срок . Работното място ще бъде свободно за заемане след  01.10.2021 г.

 

Място на работа –  гр. Хасково, 

Общностен център за подкрепа на деца и родители,  ул. „Железни врата” №6.

 

 1. Изисквания за заемане на длъжността „медицинска сестра“:
 • да имат завършено висше образование – завършена образователна степен професионален бакалавър или средно специално медицинско образование – медицинска сестра;                    
 • да имат професионален опит не по-малък от 1 година в областта на здравните  дейности;
 • да познава нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца;
 • да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;

Специфични изисквания, които се считат за предимство:

 • практически опит в работа в среда с уязвими деца и семейства;

Кратко описание на длъжността:

Идентифициране на потребители на услугата „Здравна консултация” и мотивиране за включване на потребители, включително чрез работа на терен и посещения в домовете, съвместно с педиатър и медиатор; Организиране и провеждане на здравни консултации и подкрепа на родители с деца от 0 до 7 години под прякото наблюдение на педиатър; Подпомагане на дейността на педиатъра  при осъществяването на консултативни прегледи на децата, като работи под негово ръководство; Разработване на информационни материали за родителите; Провеждане на здравно консултиране на родителите на деца от 0 до 7 години, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали на здравна тематика; Участие в подготовката на графици за провеждане на дейностите, в които участва; Създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности и предоставените им услуги; Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва; Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други; Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на здравната услуга, в която участва

 

Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл. 68, ал.1, т.2 от КТ до завършване на проекта с 6/шест/ месеца изпитателен срок. Работното място ще бъде свободно за заемане след  01.10.2021 г

 

Място на работа –  гр. Хасково, 

Общностен център за подкрепа на деца и родители, ул. „Железни врата” №6.

 1. Начин на провеждане подбора на кандидати:

Етап I – оценка за допустимост на кандидатите по документи;

Етап II – събеседване.

 1. Необходими документи за кандидатстване:
 • Заявление – по образец (Приложение 1);
 • Автобиография;
 • Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Декларация по образец (Приложение 2);

 

 1. Място и срок за подаване на документи:

Документите за кандидатстване се подават лично или по пощата на адрес – гр. Хасково, пл. „Общински“ №1, ет. 3, стая 309, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

Краен срок за подаване на документите: до 17:00 часа на 24.09.2021 г.

Документи, подадени след обявения срок, не се допускат до разглеждане.

 

За контакти: 038/603 321 – Донка Иванова  – гл. специалист „Човешки ресурси“

038/603 936 – Десислава Стоянова – Ръководител проект;

 

Списък на допуснати и недопуснати кандидати, както други съобщения относно провеждането на процедурата ще бъдат обявени на информационното табло на входа на Община Хасково и на електронната страница на Община Хасково: www.haskovo.bg

 

Върни се в началото на страницата