ПОКАНА

за участие в Официална церемония за ефективния старт на проект

 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна администрация Хасково

 

 

         УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

         Община Хасково има удоволствието да Ви покани на Официална церемония за ефективния старт на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна администрация Хасково“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

         Събитието ще се проведе на 21.09.2021 г. от 15:30 ч., в двора на Областна администрация Хасково, пл.”Свобода” № 5.

        

 

         Очакваме ви!!!

 

 

         За повече информация: инж. Даяна Добрикова - ръководотел проект 

         контакти: тел.: 038 603371; e-mail: nksii@haskovo.bg

 

 

 

 

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Областна администрация Хасково “- BG16RFOP001-1.012-0006-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Върни се в началото на страницата