ПОКАНА

за участие във Встъпителна пресконференция по проект 

 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна администрация Хасково"

   

 

     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

         Община Хасково има удоволствието да Ви покани на Встъпителна пресконференция по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна администрация Хасково“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

         Събитието ще се проведе на 21.09.2021 г. от 15:00 ч., в Заседателната зала на община Хасково, ет. 2, пл. „Общински“ № 1.

        

         По време на пресконференцията ще бъде представена информация за целите на проекта, основните дейности и очакваните резултати, както и план-графика за изпълнение на дейностите.

 

         Очакваме ви!!!

 

 

 

 

       www.eufunds.bg

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Областна администрация Хасково “- BG16RFOP001-1.012-0006-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Върни се в началото на страницата