Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

-  Теню Димитров Тенев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „***** *******“№ *, като собственик на УПИ VI-359, кв. 41, с. Малево, общ. Хасково;

че със Заповед №1380/09.08.2021г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ V-360 и УПИ VI-359, кв. 41, с. Малево, общ. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.

Върни се в началото на страницата