На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.2 и чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че е изработен: Проект за изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация между о.т. 40, 38, 37, 63, 44 и 43 по плана на с. Долно Войводино, Община Хасково.

Проектът се намира в Дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“ на ул. „Михаил Минчев“ № 3, ет. I-ви, стая № 18 и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни дни – всеки ден.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на настоящото обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.

Върни се в началото на страницата