Община Хасково на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

-  Георги Иванов Иванов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „********“ № **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.743.1, ж.р. „Каменец“,  гр. Хасково;

че със Заповед №1353/02.08.2021г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.743.4, кв. 1209,          ж.р. “Каменец“, гр. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ на ул. „Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.

Върни се в началото на страницата