Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Иван Михайлов Гавриков – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „****** *********“ №*, като собственик на поземлен имот с идентификатор 14550.84.72, гр. Хасково;

- Иван Георгиев Стаматов – с последен известен административен адрес:  гр. Хасково, ул. „********** *********“ №*, ап. **, като собственик на поземлени имоти с идентификатори 14550.84.73 и 14550.84.74, гр. Хасково;

- Георги Иванов Стаматов – с последен известен административен адрес:  гр. Хасково, ул. „********“ №**, вх. *, ет. *, ап. **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 14550.84.65, гр. Хасково;

че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 14550.84.65, м. „Сатмал дере“, з-ще на с. Гарваново, Община Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.

Върни се в началото на страницата