КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“

 

Въз основа на Протокол от 07.09.2021 г., на комисия, назначена със Заповед №  1499/30.08.2021 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността

 „ Медицинска сестра “ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа + “ – гр. Хасково“ се изготви следният списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред, според получените крайни оценки, както следва:

 

Имена на кандидата

Брой точки

Място

1.

Станка Колева

23.0

1

2.

Айтен Осман

21.0

2

 

Въз основа на гореизложеното и предвид обявената 1 /една / позиция за длъжността „ Медицинска сестра “ в Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“ – гр. Хасково“ финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ , комисията предлага да бъдат  назначен  кандидата.

В случай, че първият избран кандидат не приеме условията за назначаване, покана се отправя към следващия в класирането.

 

 

 

 

Председател:

Златка Караджова – Ръководител проект ........п....................

 

Върни се в началото на страницата