КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ УПРАВИТЕЛ“

 

Въз основа на Протокол от 07.09.2021 г., на комисия, назначена със Заповед №  1499/30.08.2021 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността

 „ Управител “ по Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа + “ – гр. Хасково“ се изготви следният списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред, според получените крайни оценки, както следва:

 

  1. Няма

 

Въз основа на получените крайни резултати и проведеното интервю, комисията не класира следните кандидати:

 

Имена на кандидата

Брой точки

Място

1.

Айтен Осман

9.7

 

 

 

Въз основа на гореизложеното няма кандидат за назначаване на обявената 1 /една / позиция за длъжността „ Управител“ в Проект BG05M9OP001-6.002-0122 „Патронажна грижа +“ – гр. Хасково“ финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ .

 

 

 

 

Председател:

Златка Караджова – Ръководител проект ...........п.................

 

 

 

 

Върни се в началото на страницата