На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94П-3525-2/23.08.2021г. е издадена Заповед №1502/31.08.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ V-46, кв.14 по плана на с. Нова Надежда, общ. Хасково.

             С изменение на плана за регулация неприложените дворищнорегулационни граници между УПИ V-46 и УПИ ІII-47, кв.14 по плана на с. Нова Надежда, общ. Хасково да се постави в съответствие с имотната граница между имот с пл. №46 и имот с пл. №47.

             Вследствие на изменението на дворищнорегулационните граници на УПИ V-46, кв.14 по плана на с. Нова Надежда се променят площите и лицата на УПИ ІІІ-47, кв.14 по плана на с. Нова Надежда.

             Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

             Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата