На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94С-203-1/10.02.2021г. е издадена Заповед №1503/31.08.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.704.594, кв.1045, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково.

              С плана за регулация имотът да се урегулира като самостоятелен УПИ ХVІІ „за жилищни нужди“ по вътрешните имотни граници и действащата улична регулация.

              С плана за застрояване да се предвиди свободно ниско жилищно застрояване със запазване на съществуващите сгради. Линиите на застрояване да се съобразят с изискванията на чл.31 от ЗУТ и сервитута на минаващите в близост линии на ЕРЮГ.

             Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване, освен в частта й за изменение на уличната регулация, която може да бъде обжалвана по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

             Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

Върни се в началото на страницата