На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Х-935-2/29.12.2020г. е издадена Заповед №1493/27.08.2021г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен планплан за застрояване на ПИ: 77195.127.11, 77195.127.14, 77195.127.15, 77195.127.16, 77195.127.23, 77195.127.24, 77195.127.25, 77195.127.26, 77195.127.27, 77195.127.29, 77195.127.44, 77195.127.45, 77195.127.46, 77195.127.47, 77195.127.48, 77195.127.49, 77195.127.50, 77195.127.51, 77195.127.56, 77195.127.57, 77195.127.58, 77195.127.59, 77195.127.60, 77195.127.61, 77195.127.64, 77195.127.65, 77195.127.66, 77195.127.67, 77195.127.68, 77195.127.69, 77195.127.73, 77195.127.74, 77195.127.75, 77195.127.76, 77195.127.77, 77195.127.78, 77195.127.81, 77195.127.83, 77195.127.84, 77195.127.85, 77195.127.86, 77195.127.87, 77195.127.88, 77195.127.89, 77195.127.90, 77195.127.91, 77195.127.92, 77195.127.93, 77195.127.94, 77195.127.95, 77195.127.96, 77195.127.97, 77195.127.98, 77195.127.99, 77195.127.100, 77195.127.101, 77195.127.102, 77195.127.103, 77195.127.104, 77195.128.25, 77195.128.26, 77195.128.27, 77195.128.28, 77195.128.29, 77195.128.30, 77195.128.31, 77195.128.32, 77195.128.33, 77195.128.35, 77195.128.36, 77195.128.40, 77195.128.41, 77195.128.42, 77195.128.43, 77195.128.44, 77195.128.45, 77195.128.46, 77195.128.47, 77195.128.48, 77195.128.49, 77195.128.70, 77195.128.71, 77195.128.72, 77195.128.73, 77195.128.74, 77195.128.75, 77195.128.76, 77195.128.77, 77195.128.80, 77195.128.81, 77195.128.82, 77195.128.83, 77195.128.84, 77195.128.85, 77195.128.86, 77195.128.87,

77195.128.88, 77195.128.90, 77195.128.91, 77195.128.92, 77195.128.98, 77195.128.99, 77195.128.100, 77195.128.102, 77195.128.106, 77195.128.107, 77195.128.108, 77195.128.109, 77195.128.110, 77195.128.111, 77195.128.112, 77195.128.115, 77195.128.118 и77195.128.113 и 77195.128.114, м. „Дерекьой топра“, гр. Хасково;

              - изменение уличната регулация като се урегулират в улици поземлени имоти: ПИ 77195.127.32, 77195.127.62, 77195.127.79, 77195.127.105, 77195.128.22, 77195.128.34, 77195.128.50, 77195.128.79, 77195.128.95 и за части от ПИ 77195.20.61, 77195.127.33, 77195.127.34 по КК на гр. Хасково;

              - изменение на строителната граница на гр. Хасково, като в строителната граници се включат горецитираните имоти предмет на плана, съгласно скицата предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ..

Проектът за изменение на плана за застрояване да се изработи, въз основа на проекта за изменение на плана за регулация, като за всеки новоурегулиран поземлени имот за жилищно застрояване се предвиди свободно ниско застрояване. За имот 77195.128.113 и 77195.128.114 по КК на гр. Хасково урегулиран „за трафопост“ да се предвиди също свободно ниско застрояване.

   Застрояването да се съобрази със сервитута на електропровода преминаващ в непосредствена близост до имотите.

 

           Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал 2 от ЗУТ.

  Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

           Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата