З  А  П  О  В  Е  Д

№ Т-397

гр. Хасково 13.08.2021г.

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет – Хасково, Решение №371/25.06.2021год. на Общински съвет – Хасково

 

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.716.568 по КК на гр.Хасково , с площ  1832,00 кв.м.

Определям начална тръжна цена в размер на  65 750,00 лв. без ДДС.

Участниците да внесат депозит в размер на 50 % от първоначално обявената тръжна цена по банкова сметка IBAN: BG 08 RZBB 9155 3320 0001 10 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк” ЕАД Хасково, такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация в размер на 150,00 лева по банкова сметка IBAN:BG 05 RZBB 9155 8420 0001 07 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк”  ЕАД Хасково, код 448090.                    

Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.

Дати за оглед на обекта: всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция ИСДУОС.

Предложенията за участие в публичният търг с тайно наддаване  се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик,върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед,името на кандидата участник в търга и точното наименование на обекта,до 12,00 часа на 01.09.2021 г .

Пликовете с наддавателните/ценовите/ предложения са част от общият плик с изисквани документи. В ценовото предложение,поставено в плик ,се вписват наименованието на обекта на търга,предлаганата цена /цифром и словом/,името на участника или името на упълномощеното лице,подписани и подпечатани.

Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 01.09.2021г. от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

Спечелилият търга заплаща:

-  достигната на търга цена на имота без ДДС в полза на Община Хасково.

- 20 % ДДС върху цената на имота, съгласно чл. 26 от ЗДДС, в полза на Община Хасково.

- 2,6 % данък придобиване съгласно чл. 6 ал. 2 от Наредбата за определяне на местните данъци в община Хасково върху цената на имота.

- 20 % ДДС върху стойността на данък придобиване и нотариалната такса за вписване съгласно чл. 26 от ЗДДС , в полза на Община Хасково.

Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица.

  

  СТАНИСЛАВ  ДЕЧЕВ

    Кмет на Община Хасково

               

 

Върни се в началото на страницата