З А П О В Е Д  № Т-396

 

гр.Хасково 12.08.2021 год.

 

На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл. 15, ал.4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за  управление и разпореждане с общинска собственост  и  Решение №262/29.01.2021 г.  на Общински съвет Хасково 

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет)  години на имот, частна общинска собственост:

гр. Хасково, пл."Общински"/бившо КДК/ помещение от трети етаж с площ 36,00 кв.м.; месечен наем 72,00 лв. без ДДС

Утвърждавам тръжна документация и проект на договор.

Тръжна документация се получава от стая 423 на Общинска администрация – дирекция „ИСДУОС” след представяне на платежен документ за заплатена такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 или в касов салон на Община Хасково в полза на община Хасково.

Депозит в размер на 432,00 лв. се внася по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково.

Предложенията за участие в публичен търг с тайно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта  до 12.00 часа на 02.09.2021 година.

Пликовете с наддавателните (ценовите) предложения са част от общия плик с изисквани документи. В ценовото предложение, поставено в плик, се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника или името на упълномощеното лице.

Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния търг с тайно наддаване ще се проведе на 02.09.2021 година от 14.00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.

Препис от заповедта  да се постави на видно място в  сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица и публикува на интернет страницата на общината.

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ ..................п...................

Кмет на Община Хасково

          

 

Съгласували :

 

Любомир Михов ..................п...................

Директор  д-я „ИСДУОС“

 

Мария Пейкова ..................п...................

юрисконсулт:

 

изготвил:

Ст. Трендафилова ..................п...................

ст.спец. в д-я “ИСДУОС”

Върни се в началото на страницата