З А П О В Е Д

№1391

гр. Хасково, 11.08.2021 г.

           

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 3, т. 2 от Закона за водите и § 2, т. 3 от ДР на НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи във връзка с постъпило от „ВИК“ ЕООД гр. Хасково писмо с рег. индекс: 53 В-05-23/29.07.2021г. с предложение за въвеждане на ограничения  във водоползването на населените места на територията на Община Хасково поради намаляване на дебита на водоизточниците

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Забранявам ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и други, различни от питейно- битови нужди, в населените места на територията на Община Хасково, считано от 11.08.2021г.

2.  Водоползвателите да поддържат в изправност собствените си водопроводните инсталации и водочерпни прибори, с оглед недопускане разпиляване на питейна вода.

Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на гражданите на Община Хасково и Управителя на „ВИК“ ЕООД гр. Хасково- за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Динко Тенев- зам.- кмет на Община Хасково.

Въведеното с настоящата заповед ограничение е в сила до издаване на последваща заповед за отмяна.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ ...........п.............

Кмет на Община Хасково

Върни се в началото на страницата