Протокол  за допустимост по документи

за длъжността „Социален работник“

              в  „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“

Протокол от 09.08.2021 г., на комисия, назначена със Заповед №1363/04.08.2021 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Социален работник“ в „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ по Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“.

      1.   След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи  за участие в обявения подбор /Приложение – Оценъчна карта 1/, допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

 

  1. Таня  Трифонова
  2. Силвия  Семерджиева
  3. Хубавена Тодорова

2. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения подбор /Приложение – Оценъчна карта 1/, недопуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

 

  1. Райна  Иванова  Жекова -  Не представя документ,  удостоверяващ   изискуемите професионални направления  за квалификация  –„социални дейности“, „психология“и „социална педагогика“.

 

     Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на 11.08.2021 г. от 9:00 часа в сградата на Община Хасково, гр.Хасково, пл. „ Общински “ 1., зала 315.

 

 

Председател: Златка Караджова – Ръководител проект: ............п................

 

Върни се в началото на страницата