На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Т-144-2/08.04.2021г. е издадена Заповед №1241/19.07.2021г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване на УПИ ІХ, УПИ ІV и УПИ V в кв.7 ИИЗ на гр. Хасково. С изменението да се предвиди свързано ниско застрояване между трите имота. Функционалното предназначение на имотите не се променя.

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата