На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във вр. с § 4, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ Община Хасково Ви съобщава като заинтересовани лица по чл. 131 от ЗУТ – живущи в жилищен блок с идентификатор 77195.716.254.1 по КК на гр. Хасково, с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „Бадема“ №24, вх. А, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация на поземлен имот с идентификатор 77195.716.253, кв. 786 по плана на гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14 - дневен срок  от съобщението от заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ.

 
Върни се в началото на страницата