бщина Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Иван Стоянов Савов – с последен известен административен адрес: гр. Пловдив, кв. „********“№ ***, вх. *, ет. *, ап. **,  като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.553.2, гр. Хасково;

- Валентина Илиева Николова – с последен известен административен адрес: гр. Велико Търново, ул. „***** *******“№ *, вх. *, ет. *, ап. **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.553.2, гр. Хасково;

- Милена Анастасова Иванова – с последен известен административен адрес: гр. Димитровград, бул. „********“ № *, вх. *, ет. *, ап. **,  като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.553.2, гр. Хасково;

- Венцислав Пламенов Иванов – с последен известен административен адрес: гр. Димитровград, бул. „********“ № *, вх. *, ет. *, ап. **,  като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.553.2, гр. Хасково;

- Иванка Димова Желязкова – с последен известен административен адрес: гр. Димитровград, ул. „****** *******“ № *, вх. *, ет. *, ап. *,  като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.553.2, гр. Хасково;

че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план за електрозахранване на поземлен имот с идентификатор №77195.553.1, м. „Турското гробе/Юрмул“, гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3,  ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.

Върни се в началото на страницата